Cải cách hành chính là gì? Và các vấn đề liên quan

Cải cách hành chính là gì? Đây là một câu hỏi đang được quan tâm của nhiều người, nhất là các bạn đang theo học các chuyên ngành hành chính – chính trị, quản lý nhà nước tại các học viện, trường đại học, cao đẳng trên cả nước và CBCNV đang làm việc tại các cơ sở hành chính, ban ngành tại các thành phố lớn và từng địa phương. Để giải đáp câu hỏi trên, hôm nay cùng chúng tôi tìm hiểu về cải cách hành chính và các vấn đề liên quan đến công cuộc cải cách hành chính nhé!

Cải cách hành chính là gì?

Cải cách hành chính là gì?

Cải cách hành chính được hiểu là một chủ trương, công cuộc mang tính cải biến dựa trên các kế hoạch cụ thể nhằm đạt mục tiêu hoàn thiện và những nội dung tiêu biểu của nền hành chính của nhà nước (bao gồm: cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành, thể chế, đội ngũ cán bộ và công chức nhà nước,…) nhằm hướng đến sự đổi mới để nâng cao hiệu lực, hiện đại và hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. 

Chính phủ Việt Nam coi trọng công cuộc cải cách hành chính để đổi mới cơ chế vận hành và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế – xã hội. Mục tiêu hướng dẫn trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, xây dựng quốc gia có nền hành chính vững mạnh, chuyên nghiệp. 

Hiện đại hóa, thống nhất, dân chủ, quyền lực, đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất năng lực để thực hiện theo đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Từ đó, phục vụ tối ưu đời sống cho nhân dân, xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ trương cải cách hành chính được nêu và nhấn mạnh ở Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VIII và Nghị quyết Trung ương 3, 6 (lần 2) và 7 (khóa VIII). Vậy bạn đã trả lời được cho câu hỏi “cải cách hành chính là gì” chưa?

Nội dung của công cuộc cải cách hành chính nước ta

Nội dung chính của công cuộc cải cách hành chính ở nước ta được nêu cụ thể sau:

Cải cách thể chế

Tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế trong điều kiện xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thay đổi quy định xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm của pháp luật; yêu cầu tổ chức thực thi nghiêm chỉnh pháp luật của cơ quan nước nước ban hành; đổi mới thủ tục cải cách hành cách hành chính phù hợp.

Bộ máy hành chính của nhà nước được cải cách

Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan chính quyền địa phương các cấp phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới; chuyển một số công việc dịch vụ sang cho các tổ chức phi chính phủ; sửa đổi tình trạng chồng chéo chức năng ở các cơ quan nhà nước cho phù hợp; thực hiện phân cấp quản lý; hiện đại hóa nền hành chính và cải tiến phương trình làm việc của các cơ quan hành chính ở các cấp.

Cải cách hành chính là gì? 1

Cải cách tài chính công

Đổi mới phân cấp quản lý tài chính và ngân sách nhà nước; đổi mới cơ bản cơ chế tài chính đối với các khu vực dịch vụ công; khắc phục và duy trì quyền quyết định ngân sách địa phương.

Đổi mới, nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ, công chức

Đổi mới chế độ quản lý công chức nhà nước; nâng cao công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước; đẩy mạnh tinh thần trách nhiệm và đạo đức của công chức; tiến hành cải cách chế độ tiền lương cho công chức.

Nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam

Dưới đây là 6 nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính ở nước ta:

  • Phản ánh rõ các vấn đề trong mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân, nêu ra những nội dung bức xúc của người dân, doanh nghiệp và đưa ra yêu cầu đổi mới trong quá trình hội nhập kinh tế.
  • Căn cứ vào điều kiện nguồn lực vẫn còn nhiều khó khăn nên lựa chọn khâu cải cách hành thủ tục hành chính là một cách hiệu quả cao thay cho các nội dung cải cách như: tổ chức bộ máy, tài chính công, cải cách tiền lương,…
  • Xác định căn bản công việc của nhà nước với nhân dân, tổ chức doanh nghiệp, để xây dựng bộ máy phù hợp với đội ngũ cán bộ, công chức có đầy đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu công việc.
  • Thông qua cải cách thủ tục hành chính, nhằm thực hiện chính phủ điện tử nâng cao trình độ, thay đổi thói quen, cách làm việc, suy nghĩ của đội ngũ cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng thể chế; đảm bảo cơ quan bộ máy nhà nước phân công, phân cấp rõ ràng để giải quyết nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Cải cách hành chính là gì? 2

  • Qua cải cách hành chính, sẽ phần nào gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính trong đời sống người dân và hoạt động kinh doanh, giảm được chi phí, rủi ro của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
  • Đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo hình tượng tốt đến với cộng đồng trong và ngoài nước. Tuy mang đến giá trị vô hình nhưng có tác động tích cực đến phát triển kinh tế – xã hội và thu hút đầu tư trong và ngoài nước, an sinh xã hội, giải quyết việc làm.

Như vậy chúng ta đã hiểu rõ “cải cách hành chính là gì?” và những vấn đề có liên quan đến công cuộc cải cách hành chính này. Hãy vận dụng vào trong nghiên cứu và công việc. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN