Phát huy tư tưởng nhà nước do dân mà ra vì dân mà phục vụ

Nhà nước ta được xây dựng trên tư tưởng nhà nước của dân, do dân, vì dân đây cũng là mục tiêu tối thượng và cao đẹp mà chúng ta đang từng bước thực hiện, một nhà nước do dân bầu ra, do nhân dân xây dựng, tất cả quyền lực đều thuộc về nhân dân, liên tục phát triển và đổi mới để đem lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân, phát huy tư tưởng nhà nước do dân mà ra vì dân mà phục vụ.

Sự phát triển, thay đổi của các hình thức tổ chức nhà nước và tư tưởng nhà nước do dân

Việt nam là một trong những quốc gia có bộ máy nhà nước được hình thành sớm nhất thế giới, những biểu hiện về chức năng của nhà nước đã được ghi chép khá đầy đủ, vào thời kỳ thành lập nước phong kiến từ sau khi Ngô Quyền lãnh đạo quân và dân ta đánh bại quân Nam Hán vào năm 938.

Kể từ khi xuất hiện đến nay tổ chức nhà nước phong kiến đã trải qua nhiều thời kỳ lịch sử với nhiều triều đại phong kiến khác nhau đã để lại những giá trị truyền thống tốt đẹp, đặc trưng bản sắc dân tộc, tuy nhiên do sự vận động và phát triển của thế giới nên tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến đã trở nên lạc hậu và kết thúc sứ mệnh của mình vào năm 1945 sau Cách mạng Tháng Tám. 

nhà nước do dân

Với tư tưởng nhà nước do dân và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước được xây dựng theo hướng xã hội chủ nghĩa và bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở đều từ nhân dân mà ra, nhà nước cùng nhân dân vượt qua khó khăn thách thức, đã giành được nhiều thành tựu lớn trong quá trình xây dựng xã hội mới.

Có thể nói dưới sự lãnh đạo của đảng đất nước ta chưa bao giờ chúng ta có được cơ đồ, tiềm lực kinh tế chính trị quân sự, vị thế và uy tín như ngày nay, đây là một kết quả xứng đáng sau những khó khăn gian khổ mà chúng ta đã phải vượt qua trong quá trình xây dựng và phát triển nhà nước.

Điểm mạnh của tư tưởng nhà nước do dân mà ra vì nhân nhân mà phục vụ

Kể từ khi tiến hành sự nghiệp đổi mới, bộ máy nhà nước của chúng ta đã liên tục có những bước phát triển lớn trong tổ chức và hoạt động, luôn bảo đảm nhà nước của dân, do dân và vì dân, đủ năng lực để thực hiện quyền lực nhà nước trong những điều kiện khó khăn. 

Quốc hội ban hành nhiều bộ luật quan trọng phù hợp với tình hình của đất nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành nhiều pháp lệnh và nghị quyết chứng tỏ sự phát triển về năng lực lập pháp của Quốc hội, giúp cụ thể hóa đường lối của Ðảng trong các hoạt động thực tiễn

Hoạt động bổ sung, sửa đổi Hiến pháp và hệ thống pháp luật phù hợp yêu cầu thực tiễn của đất nước đang được tiến hành và bước đầu đã cải tiến được quy trình xây dựng luật, đưa ra nhiều văn bản pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế. 

Nhìn chung tư tưởng nhà nước do dân mà ra vì nhân nhân mà phục vụ đang được thực hiện theo đúng hướng trong việc xây dựng nhà nước gọn, nhẹ, có hiệu lực, phù hợp sự phát triển mới của cuộc sống, góp phần xây dựng tổ chức nhà nước và chính quyền các cấp không có đặc quyền, đặc lợi, bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh và vận hành có hiệu quả hơn.

Hạn chế của tư tưởng nhà nước do dân mà ra vì nhân nhân mà phục vụ

Trên thực tế cho thấy bên cạnh những thành tự mà chúng ta đạt được vẫn còn những hạn chế trong xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân và cần có một giải pháp để hạn chế những nhược điểm này, cũng như phát huy được tối đa hiệu quả của bộ máy nhà nước.

nhà nước do dân 1

Đảng cần lãnh đạo Nhà nước bằng chủ trương, đường lối, đúng đắn, làm tốt hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng của đội ngũ cán bộ. Tiếp tục hoàn thiện hơn nữa cơ chế vận hành của Nhà nước, bảo đảm tất cả quyền lực đều nằm trong tay nhân dân, quyền lực nhà nước là thống nhất, đồng thời có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước chính phủ để thực hiện có hiệu quả quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp của công dân. Hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng sự thay đổi không ngừng nghỉ của đất nước.

Tiếp tục nâng cao vai trò của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính và thanh lọc tối giản bộ máy nhà nước, trở nên hiệu quả hơn. Xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, bảo đảm quyền làm chủ của người dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất đạo đức và năng lực tốt để phục vụ cho nhân dân. Tiến hành xây dựng cơ chế, chế tài xử lý nghiêm minh đối với vấn đề tham ô, tham nhũng, khuyến khích đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng.

Để sự nghiệp đổi mới đất nước đạt được những thành tựu tốt nhất chúng ta cần tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Nhà nước do dân mà ra và do nhân dân làm chủ nên phải phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời phải tăng cường kỷ cương, phép nước và giải quyết các mối quan hệ lợi ích, tiếp tục tạo ra hành lang pháp lý đa dạng hơn để người dân có thể dễ dàng phát huy quyền làm chủ của mình trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN